"Nước ion kiềm là gì?
Mọi người đều biết uống nước là tốt cho cơ thể và có thể từ trước đến nay, bạn chỉ quen dùng một vài loại nước, trong đó chắc chắn có nước lọc. Bạn đã bao giờ nghe về nước ion kiềm chưa?
Xem thêm tại: https://drinkocany.com/nuoc-io....n-kiem-la-gi-9-loi-i
#nuocionkiem #nuockiem"