-به طور کلی میزان هزینه و سرمایه گذاری در روش تبلیغات گسترده اینستاگرام می تواند بیش از پنجاه درصد نسبت به سایر روش های تبلیغاتی اینستاگرام کاهش یابد چرا که شما به صورت همزمان به چندین پیچ تبلیغ داده اید و هزینه شما بسیار کمتر می شود چون به نوعی خرید عمده کرده اید.
تبلیغ گسترده در اینستاگرام
https://harfetaze.com/239654/%....d8%aa%d8%a8%d9%84%db