پیام عمومی تلگرام در شاید کاری غیر ممکن باشد که فست تلگرام آن را ممکن ساخته است شما در حالت عادی قادر نخواهید بود به بیش از 20 تا 30 نفر پیام عمومی یک نواخت ارسال کنید چرا که به دلیل سوء استفاده های کاربران انجام این عمل به گونه ای غیر ممکن شده است اما ما آن را ممکن ساخته ایم و قادر هستیم به بیش از بیست هزار نفر در طول روز پیام ارسال کنیم.
خرید پیام عمومی تلگرام
https://fasttelegram.com/%d9%b....e%db%8c%d8%a7%d9%85-