Điện trường là gì? Kiến thức CƠ BẢN về nguyên lý điện trường
Điện trường là môi trường hay dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích Các đường sức điện biểu diễn điện trường
Xem chi tiết: https://anmyelectric.com/blog/dien-truong
#amegroup #anmyelectric #dientruong

Điện trường là gì? Kiến thức CƠ BẢN về nguyên lý điện trường
Favicon 
anmyelectric.com

Điện trường là gì? Kiến thức CƠ BẢN về nguyên lý điện trường

Điện trường là môi trường hay dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Các đường sức điện biểu diễn điện trường.